loader

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на madamleticion.com

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на madamleticion.com, които уреждат правилата за използването на madamleticion.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през сайта madamleticion.com .

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „3 Уейс“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, София, бул „Братя Бъкстон” № 40, с адрес за кореспонденция гр. София, бул „Братя Бъкстон” № 40, с ЕИК 203742464.

2.2. „3 Уейс“ ЕООД администрира електронния магазин madamleticion.com, под формата на сайта madamleticion.com  и щe бъде наричано за краткост по-долу Продавач.

2.3. Можете да се свържете с „3 Уейс“ ЕООД на посочения по-горе адрес, на телефон +359 898 363 565 или на имейл адрес madamleticion@abv.bg

2.4. Продавач на платформата за електронна търговия madamleticion.com може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с „3 Уейс“ ЕООД.

 1. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на или над 18 г. , което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия madamleticion.com.

3.2 Продавач – „3 Уейс“ ЕООД.

3.3. Платформата –интернет сайтът madamleticion.com,  домейна , марката, символите, текста, съдържанието и организацията на работа на сайта чрез представяне, получаване, обработване и връщане на информация по електронен път.

3.4. Клиент – всяко физическо лице, което използва платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.5. Акаунт – раздел от платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати поръчка, и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, данъчни фактури и др.)

3.6. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

3.7. Списък – уеб страница в акаунта на Клиента в раздел „Любими продукти“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува.

3.8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между „3 Уейс“ ЕООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на „3 Уейс“ ЕООД, чрез платформата, намерението си за купуване на стоки, които се търгуват на madamleticion.com

3.9. Продукт(-и) / „Стока(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувача и Продавача през платформата.

3.10. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на платформата, марката Мадам Летисион или определени стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на стоки през платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на платформата.

3.12. Съдържание:

 • цялата информация на платформата madamleticion.com, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на „3 Уейс“ ЕООД на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;
 • информацията, свързана със стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени патньорски договори;
 • данни относно Продавача.

3.13. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача стоки и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.14. Транзакция – действието от страна на „3 Уейс“ ЕООД по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през платформата, осъществявано единствено по банков път.

3.15. Спецификации – всички характеристики и/или описания на стоките, така както са посочени в описанието им.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на „3 Уейс“ ЕООД са задължителни за всички Клиенти на платформата madamleticion.com.

4.2. Всяко използване на платформата  madamleticion.com  означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „3 Уейс“ ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

4.4. „3 Уейс“ ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия „3 Уейс“ ЕООДще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в платформата madamleticion.com.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7. „3 Уейс“ ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в платформата. „3 Уейс“ ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в платформата, могат да бъдат промянени от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „3 Уейс“ ЕООД предварително се извинява на своите Клиенти.

4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от „3 Уейс“ ЕООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в платформата.

4.11. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. „3 Уейс“ ЕООД  не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да купи продукт през платформата като направи поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на „3 Уейс“ ЕООД  от негово име.

5.2. „3 Уейс“ ЕООД ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление „3 Уейс“ ЕООД прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички продукти от поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи „3 Уейс“ ЕООД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратенo на телефона му, уведомление, че продуктът от поръчката е готов за изпращане.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до платформата madamleticion.com с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. „Мадам Летисион“ ООД си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на „Мадам Летисион“ ООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Обслужване на клиенти“ на „Мадам Летисион“ ООД, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. „Мадам Летисион“ ООД  не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на платформата начини за контакт в раздел „Помощ”.

6.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, „Мадам Летисион“ ООД си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в платформата.

6.5. „Мадам Летисион“ ООД може да публикува рекламна или промоционална информация за продуктите и/или за предлаганите от него промоции на платформата, за определен период от време.

6.6. Всички цени на продуктите на платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закона за данъци или такси.

6.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към „Мадам Летисион“ ООД  се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за транзакциите, които „Мадам Летисион“ ООД прави към Клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния, или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания, са единствено за сметка на Купувача. Затова „Мадам Летисион“ ООД препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

6.7.1. За поръчки, платени с дебитна карта –  изплащане в профила, от който е било направено плащането или чрез издаване на електронен ваучер- по избор на купувача;
6.7.2. За поръчки, платени с наложен платеж – чрез банков трансфер или чрез издаване на електронен ваучер- по избор на купувача;
6.7.3. За поръчки, платени с кредитна карта – канселиране/преизичисляване.

6.8. Всички изображения, поместени на платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на продуктите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез платформата, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“ включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на платформата, са изключителна собственост на „Мадам Летисион“ ООД .

8.2. „Мадам Летисион“ ООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с платформата madamleticion.com, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

8.3. Нищо в сключения между „Мадам Летисион“ ООД и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на „Мадам Летисион“ ООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на платформата или описанията на продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на „Мадам Летисион“ ООД върху съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на „Мадам Летисион“ ООД.

8.4. Всякакво съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.6. Клиентът има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на „Мадам Летисион“ ООД за това и само до частта от съдържанието, до начина и степента на използването му, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между „Мадам Летисион“ ООД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на „Мадам Летисион“ ООД , който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към съдържанието или части от него от страна на „Мадам Летисион“ ООД няма да се счита за съгласие от страна на „Мадам Летисион“ ООД да позволи на Клиента да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от „Мадам Летисион“ ООД.

8.8. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от „Мадам Летисион“ ООД .

 1. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави поръчки на платформата чрез добавянето на желаните продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

9.2. Всеки добавен в количката за покупки продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на продукт в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на продукт.

9.3. Потвърждавайки поръчката, „Мадам Летисион“ ООД потвърждава доставката само на един брой от съответния продукт в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на „Мадам Летисион“ ООД във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на „Мадам Летисион“ ООД да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който „Мадам Летисион“ ООД ще изпълни поръчката.

9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на „Мадам Летисион“ ООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор.

9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от Клиента данни в платформата са непълни и/или грешни;
 • продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента продукт.

9.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от „Мадам Летисион“ ООД в случай, че се откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от „Мадам Летисион“ ООД. Този срок започва да тече от датата на получаването на купения продукт от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне продукта на адрес гр. София, ул.  Подуево №19, като междувременно уведоми Продавача за това на madamleticion@abv.bg или на телефон 0878896995, както и в секция „Моят профил“. В този случай, куриер, изпратен от „Мадам Летисион“ ООД ще вземе продуктите от адреса, посочен от Клиента.

9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния продукт. Сумата ще бъде възстановена, както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

9.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен договор до получаването на продадените продукти или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от „Мадам Летисион“ ООД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

9.11. Със създаването на акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими продукти“, в която може да създава списъци.

 1. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

 • при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на продукти, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при всички други случаи, предвидени със закон.
 1. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на „Мадам Летисион“ ООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2. Клиентът се съгласява да предостави на „Мадам Летисион“ ООД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със платформата, назависимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през платформата. „Мадам Летисион“ ООД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че „Мадам Летисион“ ООД може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка с платформата. „Мадам Летисион“ ООД няма задължение да пази така получената информация като конфиденциална, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

11.3. С предоставянето на свои данни на „Мадам Летисион“ ООД (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват „Мадам Летисион“ ООД или трети лица, партньори на „Мадам Летисион“ ООД , които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които „Мадам Летисион“ ООД може да разработи общи програми за офертиране на продуктите на пазара и др.

11.4. С предоставянето на свои лични данни на „Мадам Летисион“ ООД Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на „Мадам Летисион“ ООД и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.

 1. РЕКЛАМА

12.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на бюлетини.

12.2. Отказа си от получаване на бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки бюлетин, като промени настройките в акаунта си в „Известия“ или като се свърже с „Мадам Летисион“ ООД по какъвто и да е друг начин, включително, но не само по имейл madamleticion@abv.bg, по телефона на номер 0878896995, по пощата и др.

12.3. Отказът за получаване на бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 1. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1. Цените на продуктите, обявени в платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка.

13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

13.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

13.5. „Мадам Летисион“ ООД издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която Клиентът си е купил продукт, предлаган на платформата madamleticion.com. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: madamleticion@abv.bg

13.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните си в неговия акаунт. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

13.7. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от „Мадам Летисион“ ООД фактури в акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

13.8. В случай, че в акаунта на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

 1. ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл madamleticion@abv.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

 1. ГАРАНЦИИ

15.1. Продавачът предлага всички продукти на платформата madamleticion.com с гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

15.2. Някои от продуктите са с гаранционни сертификати, издадени от производителя, а други са издадени от „Мадам Летисион“ ООД.

15.3. Гаранционните сертификати, издадени от  „Мадам Летисион“ ООД, могат да бъдат намерени на платформата.

15.4. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

15.5. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по имейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на потребителя


 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 1. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

18.1 Съгласно изискванията на българското законодателство, с последващите промени и допълнения, „Мадам Летисион“ ООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

18.3. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на поръчките им, оценката на предлаганите продукти, други търговски дейности, рекламиране на продуктите, маркетингови услуги, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

18.4. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на „Мадам Летисион“ ООД и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 11.1 и 18.3 от настоящите общи условия.

18.5. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото по чл. 18, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от законодателството за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.

18.6. Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: гр. София, ул. Подуево №19, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени, или не, за което не дължи никаква такса.

18.7. Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: гр. София, ул. Подуево № 19., с адресат „Мадам Летисион“ ООД според следните цели:

 • поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на разпоредбите на законодателствтото за защита на лицата относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни, особено на непълните и неточни данни;
 • преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие с действащите разпоредби за защита на лицата относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни;
 • уведомление до трети страни, на които са били личните данни, са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат

18.8. Купувачът се съгласява и разрешава на „Мадам Летисион“ ООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които „Мадам Летисион“ ООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него продукти, застрахователни дружества.

18.9. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

18.10. Купувачът има правото да поиска по какъвто и да е удобен за него начин (по телефон, чрез имейл, по пощата или по друг начин, по който „Мадам Летисион“ ООД може да бъде имформирана за желанието на клиента)  „Мадам Летисион“ ООД да изтрие съхраняваните за него данни.

18.11 В рамките на всяка календарна година поне  еднократно „Мадам Летисион“ ООД изтрива съхраняваните от „Мадам Летисион“ ООД бази данни.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

19.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

19.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между „Мадам Летисион“ ООД и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в гр. София без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите и съгласно чл. 18 от регламент 1215/2012.

 1. ДРУГИ

За подаване на жалби/сигнали и въпроси към КЗП, всеки потребител може  да  използва електронната форма за подаване на жалби/сигнали. Електронният адрес на Комисията е info@kzp.bg и служи единствено за официална кореспонденция с институциите в Р България.

Жалба/сигнал може дабъде подаден и лично на гише в КЗП. Адресът на съответното териториално звено на Комисия за защита на потребителите и необходимите за целта контакти може да откриете на адрес: https://www.kzp.bg/kontakti

С КЗП може  да се свържете на националния тел. номер 0700 111 22

X